Stoned birthday dog = brilliant

Stoned birthday dog = brilliant